b

Nėštumo kalendorius

  >  Šeima   >  VAIKO TEISIŲ KONVENCIJAI 30 METŲ!
Vaiku_teises

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJAI 30 METŲ!

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijai 30 metų!

“Vaikas turi teisę turėti ir pareikšti savo nuomonę. Tačiau galutinį sprendimą priima suaugęs” labai taikliai pimena Suomiškas ugdymas. Galbūt šis patarimas padės atremti mūsų tautoje populiarų vaikų teisių neigimą “Teisės, teisės! O kur pareigos?” ir primins mums tėvų atsakomybes: SURVIVAL, PROTECTION, PARTICIPATION, DEVELOPMENT. O vaikams apie Vaikų Teises linksmas filmukas – “Let’s Know Your Children’s Rights – CRC
Vizualios atmintinės: vaikų teisės ir visi svarbiausia bei vienodai svarbūs vaiko poreikiai: SURVIVAL, PROTECTION, PARTICIPATION, DEVELOPMENT
 

JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

santrauka, parengta @UNICEF. Čia rasite pilną konvenciją lietuvių kalba https://bit.ly/37nZOCw.
 
🌍👫1 STRAIPSNIS (apibrėžimas)
Vaiku laikomas asmuo iki 18m.
amžiaus, išskyrus tuos atvejus, kai
pagal nacionalinius įstatymus vaikui
pripažįstama pilnametystė anksčiau.
 
🌍👫2 STRAIPSNIS (atsisakymas
diskriminuoti)
Visi vaikai be išimties turi visas
šioje Konvencijoje numatytas teises
nepriklausomai nuo jų rasės, lyties,
kalbos, religijos, sugebėjimų, pažiūrų,
turto, socialinės kilmės ar kokių nors kitų
aplinkybių.
 
🌍👫 3 STRAIPSNIS (svarbiausia vaiko
interesai)
Visų veiksmų ir sprendimų vaiko atžvilgiu
svarbiausias prioritetas turi būti vaiko
interesai.
 
🌍👫 4 STRAIPSNIS (teisių įgyvendinimas)
Valstybė, pasitelkdama reikiamas
teisines, administracines ir kitas
priemones, privalo padaryti viską, kad
būtų įgyvendintos šioje Konvencijoje
numatytos vaiko teisės.
 
🌍👫 5 STRAIPSNIS (tėvų įtaka ir vaiko
sugebėjimų vystymasis)
Valstybė privalo gerbti tėvų ir globėjų
teises ir atsakomybę, rūpinantis vaikais ir
vystant jų sugebėjimus.
 
🌍👫 6 STRAIPSNIS (išlikimas ir vystymasis)
Kiekvienas vaikas turi neatimamą teisę
gyventi ir valstybė įsipareigoja užtikrinti
sąlygas vaikui gyventi ir vystytis.
 
🌍👫 7 STRAIPSNIS (vardas ir pilietybė)
Gimęs vaikas turi teisę į vardą ir
pilietybę; kiek tai įmanoma ji(s) turi
žinoti, kas jo(s) tėvai ir būti jų globoje.
 
🌍👫 8 STRAIPSNIS (asmenybės išlaikymas)
Valstybė įsipareigoja išsaugoti ir esant
reikalui atkurti vaiko asmenybę, t.y.
vardą, tapatybę ir šeimos ryšius.
 
🌍👫 9 STRAIPSNIS (atskyrimas nuo tėvų)
Vaikas turi teisę gyventi su tėvais,
išskyrus tuos atvejus, kai tai
nesuderinama su vaiko interesais. Vaikas
taip pat turi teisę palaikyti ryšį su tėvais,
jeigu yra nuo jų (vieno arba abiejų)
atskiriamas.
 
🌍👫 10 STRAIPSNIS (šeimos susijungimas)
Vaikai ir jų tėvai turi teisę išvykti iš bet
kurios šalies ir atvykti į savąją šeimos
susijungimui arba tėvų – vaikų santykių
palaikymui.
 
🌍👫 11 STRAIPSNIS (neteisėtas perkėlimas
ir negrąžinimas)
Valstybė įsipareigoja neleisti vienam iš
tėvų arba kitiems asmenims pavogti
vaiką ir neteisėtai laikyti jį užsienyje.
 
🌍👫 12 STRAIPSNIS (vaiko nuomonė)
Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo
nuomonę, į kurią turi būti atsižvelgiama
bet kurioje veikloje, susijusioje su vaiku.
 
🌍👫13 STRAIPSNIS (nuomonių išraiškos
laisvė)
Vaikas turi teisę išreikšti savo nuomonę,
gauti informaciją ir ją perduoti, nepaisant
valstybių sienų.
 
🌍👫 14 STRAIPSNIS (minties, sąžinės ir
religijos laisvė)
Valstybė įsipareigoja gerbti vaiko minčių,
sąžinės ir religinių įsitikinimų laisvę,
atsižvelgiant į tinkamą tėvų vadovavimą.
 
🌍👫 15 STRAIPSNIS (draugijų laisvė)
Vaikas turi teisę susitikti su kitais
žmonėmis ir tapti draugijų nariu arba jas
kurti.
 
🌍👫 16 STRAIPSNIS (asmeninio gyvenimo
apsauga)
Vaikas turi teisę apsaugoti savo asmeninį
ir šeimos gyvenimą, susirašinėjimą nuo
šmeižto ir apkalbų.
 
🌍👫 17 STRAIPSNIS (galimybė gauti
reikiamą informaciją)
Valstybė turi sudaryti sąlygas vaikui
gauti informaciją ir reikalingą medžiagą
iš įvairių šaltinių; ji turi skatinti
masines informacijos priemones
skleisti informaciją, padedančią vaiko
socialiniam ir kultūriniam vystymuisi
ir stengtis apginti vaiką nuo žalingos
informacijos.
 
🌍👫18 STRAIPSNIS (tėvų atsakomybė ir
valstybės parama)
Abu tėvai yra atsakingi už vaiko
auginimą ir auklėjimą, valstybė turi jiems
padėti, suteikdama reikalingą paramą.
 
🌍👫 19 STRAIPSNIS (apsauga nuo
piktnaudžiavimo ir aplaidumo)
Valstybė privalo apsaugoti vaiką nuo
jo tėvų ar kitų asmenų, atsakingų už
jo(s) priežiūrą, netinkamo elgesio ir
sukurti reikalingas socialines programas,
neleidžiančias įsigalėti piktnaudžiavimui
ir netinkamam elgesiui su vaiku.
 
🌍👫 20 STRAIPSNIS (vaiko, netekusio
šeimos, apsauga)
Valstybė įsipareigoja ypatingai rūpintis
vaiku, netekusiu šeimos, ir užtikrinti
jo gyvenimą kitoje tinkančioje jam/jai
šeimoje arba visuomeninėje įstaigoje,
besirūpinančia vaikais. Laikantis šio
įsipareigojimo, reikia atsižvelgti į vaiko
kultūrinę aplinką.
 
🌍👫 21 STRAIPSNIS (įvaikinimas)
Šalyse, kur įvaikinimas yra pripažįstamas
ir/arba leidžiamas, įvaikinti galima tik
tada, jeigu vaikui tai yra geriausia, ir
jeigu tai leidžia kompetetingi organai ir
vaiko apsaugos tarnybos.
 
🌍👫 22 STRAIPSNIS (vaikai – pabėgėliai)
Reikia ypatingai rūpintis vaikais –
pabėgėliais ir vaikais, pageidaujančiais
gauti pabėgėlio statusą. Valstybė
įsipareigoja bendradarbiauti su
organizacijomis, suteikiančiomis tokią
globą ir apsaugą.
 
🌍👫 23 STRAIPSNIS (neįgalūs vaikai)
Neįgalūs vaikai turi teisę į ypatingą
globą, auklėjimą ir mokymą, padedant
jam/ jai gyventi visavertį gyvenimą,
išsiugdyti kaip galima didesnį
pasitikėjimą savo jėgomis ir integruotis į
socialinę aplinką.
 
🌍👫
24 STRAIPSNIS (sveikata ir sveikatos apsauga)
Vaikas turi teisę į kuo geriausią sveikatą
ir jos apsaugą. Valstybės turi atkreipti
didžiausią dėmesį į pirminę – sanitarinę
pagalbą, ligų profilaktiką, sanitarinę
propagandą ir vaikų mirtingumo lygio
sumažinimą. Šiuo tikslu valstybės turi
skatinti tarptautinį bendradarbiavimą
ir pasiekti, kad visiems vaikams būtų
prieinamos efektyvios sveikatos
apsaugos priemonės.
 
🌍👫 25 STRAIPSNIS (nuolatinės globos
kontrolė)
Vaikas, valstybės rūpesčiu atiduotas
globai, turi teisę į nuolatinę tos globos
kontrolę.
 
🌍👫 26 STRAIPSNIS (socialinė apsauga)
Vaikas turi teisę į socialinę apsaugą, taip
pat ir į socialinį draudimą.
 
🌍👫 27 STRAIPSNIS (pragyvenimo lygis)
Kiekvienas vaikas turi teisę į
pragyvenimo lygį, reikalingą jo/
jos fiziniam, dvasiniam, protiniam,
doroviniam ir socialiniam vystymuisi.
Tai pirmiausia turi užtikrinti vaiko tėvai.
Valstybė privalo pasirūpinti, kad tai būtų
įvykdyta, materialiai paremdama tėvus ir
jų vaikus.
 
🌍👫 28 STRAIPSNIS (švietimas)
Kiekvienas vaikas turi teisę į švietimą
ir valstybės pareiga – pasirūpinti, kad
pradinis mokymas būtų privalomas ir
nemokamas, kad vaikui būtų prieinamos
įvairios vidurinio mokymo formos, o
aukštąjį išsilavinimą vaikas galėtų įgyti
pagal gabumų lygį. Drausmė mokykloje
turi būti suderinama su vaiko teisėmis
ir orumu. Siekdama įgyvendinti šią
teisę valstybė turi bendrauti su kitomis
valstybėmis.
 
🌍👫 29 STRAIPSNIS (švietimo tikslai)
Pagrindinis švietimo sistemos tikslas
– pilniausiai atskleisti ir išvystyti
vaiko asmenybę, talentą, protinius ir
fizinius sugebėjimus. Vaiko mokymas
ir lavinimas turi jam padėti pasiruošti
aktyviam suaugusiojo gyvenimui laisvoje
visuomenėje ir išsiugdyti pagarbą
tėvams, savo kultūrinei tapatybei, kalbai
ir vertybėms, o taip pat ir kitų asmenų
kultūrinėms tradicijoms ir vertybėms.
 
🌍👫 30 STRAIPSNIS (nacionalinių mažumų
ir vietinių gyventojų vaikai)
Nacionalinių mažumų ir vietinių
gyventojų vaikai turi teisę į savo kultūros
pasiekimus, kalbą ir religiją.
 
🌍👫 31 STRAIPSNIS (poilsis, laisvalaikis ir
kultūrinė veikla)
Vaikas turi teisę į poilsį, žaidimus ir
dalyvavimą kultūrinėje ir meninėje
veikloje.
 
🌍👫 32 STRAIPSNIS (vaiko darbas)
Vaikas turi teisę būti apsaugtas nuo
darbo, kenkiančio jo sveikatai, mokymui
ir vystymuisi. Valstybė privalo nustatyti
žemiausią amžiaus ribą, priimant vaiką į
darbą ir darbo sąlygas.
 
🌍👫 33 STRAIPSNIS (piktnaudžiavimas
narkotikais)
Vaikai turi teisę į apsaugą nuo narkotinių
ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir
įtraukimo į jų gamybą bei platinimą.
 
🌍👫 34 STRAIPSNIS (seksualinis
išnaudojimas)
Valstybė įsipareigoja ginti vaikus nuo
jų seksualinio išnaudojimo, taip pat ir
prostitucijos bei pornografijos.
 
🌍👫 35 STRAIPSNIS (prekyba, kontrabanda
ir pagrobimas)
Valstybės pareiga – imtis bet kokių
priemonių, apsaugant vaikus nuo jų
pagrobimo, kontrabandos ir prekybos
jais.
 
🌍👫 36 STRAIPSNIS (kitos išnaudojimo
formos)
Vaikas turi teisę į apsaugą nuo visų
išnaudojimo formų, kenkiančių vaiko
gerbūviui, nenumatytų 32, 33, 34 ir 35
straipsniuose.
 
🌍👫 37 STRAIPSNIS (kankinimas ir
įkalinimas)
Nė vienas vaikas neturi būti kankinamas,
baudžiamas, neteisėtai įkalinimas ar
kitaip skriaudžiamas. Mirties bausmė ir
įkalinimas iki gyvos galvos be galimybės
išeiti į laisvę yra draudžiamas taikyti
nusikaltusiems asmenims iki 18m.
amžiaus. Kiekvienas įkalintas vaikas turi
būti laikomas atskirai nuo suaugusiųjų,
jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams.
Sulaikytas vaikas turi teisę į teisinę
paramą ir pasimatymus su savo šeima.
 
🌍👫 38 STRAIPSNIS (ginkluoti susidūrimai)
Valstybės dalyvės įsipareigoja imtis
įmanomų priemonių neleisti jaunesniems
nei 15m. vaikams tiesiogiai dalyvauti
karo veiksmuose. Nė vienas tokio
amžiaus vaikas negali būti šaukiamas
į karinę tarnybą ginkluotose pajėgose.
Valstybės privalo užtikrinti ginkluotų
susidūrimų metu nukentėjusių vaikų
apsaugą ir globą pagal atitinkamas
tarpautinės teisės normas.
 
🌍👫 39 STRAIPSNIS (reabilitacija)
Valstybė įsipareigoja užtikrinti, kad
vaikai, nukentėję nuo ginkluotų
susidūrimų, kankinimų, netinkamo
elgesio ir išnaudojimo, būtų tinkamai
gydomi ir pasveikę grįžtų į savo socialinę
aplinką.
 
🌍👫40 STRAIPSNIS (teisingumas
nepilnamečių įstatymo pažeidėjų
atžvilgiu)
Pažeidęs įstatymą vaikas turi teisę į
tokį elgesį su juo, kuris padeda vaikui
išlaikyti orumą ir savo vertės supratimą.
Bendraujant su tokiu vaiku, reikia
atsižvelgti į jo/jos amžių ir socialinės
integracijos perspektyvas visuomenėje.
Vaikas turi teisę į pagrindines asmens
garantijas ir teisinę bei kitokią pagalbą
gynyboje. Jeigu įmanoma, reikia vengti
teisminių procesų ir įkalinimo vietų.
 
🌍👫41 STRAIPSNIS (pirmenybė
aukščiausiems reikalavimams)
Jeigu reikalavimai vaiko teisėms pagal
nacionalinę ir tarptautinę teisę yra
aukštesni, negu nustatyti Konvencijoje,
visada laikomasi aukštesniųjų
reikalavimų.
 
🌍👫 42 STRAIPSNIS (žinios apie teises)
Valstybė privalo supažindinti vaikus ir
suaugusius su teisėmis numatytomis
šioje Konvencijoje.
 
🌍👫Konvencija sudaryta iš 54 straipsnių.
43-54 straipsniuose nurodoma, kaip
suaugusieji ir valstybė turi dirbti kartu,
kad užtikrintų, jog visi vaikai galėtų
naudotis savo teisėmis.
 
🌍👫45 STRAIPSNIS
Unicef vaiko teisių klausimais gali
suteikti ekspertinius patarimus ir
pagalbą.
 
@ Paveikslėlyje – knygos viršelis https://uni.cf/2CWbC11 

Komentarai